Niemieckie diety w polskim rozliczeniu podatkowym

Czy diety w Niemczech są przychodem w Polsce?

Praca za granicą, zwłaszcza w kwestii opodatkowania, może być złożonym zagadnieniem. Jednym z nurtujących pytań, które często pojawiają się wśród pracowników zagranicznych, jest kwestia wliczania diety uzyskanych w Niemczech do dochodu w Polsce. Czy diety należy opodatkować czy nie? W tym artykule przeprowadzimy krótką analizę i postaramy się rozwiać wątpliwości

Diety w niemieckim systemie podatkowym

Rozpoczynając naszą analizę, warto zrozumieć, jak niemiecki system podatkowy traktuje diety. W Niemczech diety są zwolnione z opodatkowania pod warunkiem, że są one wypłacane w związku z podróżą służbową i nie przekraczają ustalonych limitów. Diety te stanowią rekompensatę za koszty utrzymania podczas podróży służbowej i nie są uważane za część dochodu pracownika. W związku z tym, diety nie są wliczane do dochodu w niemieckim systemie podatkowym.

Rozliczanie podatku dochodowego w Polsce

Przechodząc teraz do polskiego systemu podatkowego, należy zauważyć, że diety są traktowane inaczej niż w Niemczech. W Polsce diety są uważane za część dochodu pracownika i podlegają opodatkowaniu. Zgodnie z polskimi przepisami podatkowymi, diety powinny być wliczane do dochodu i opodatkowane zgodnie z odpowiednimi stawkami podatkowymi.

Kłopotliwe pozycje: 17, 20 oraz 21

  • Coraz częściej polskie urzędy skarbowe wzywają podatników do złożenia korekt i w konsekwencji dopłaty do do podatku.
  • 17 – wypłacone przez pracodawcę wolne od podatku świadczenia na dojazdy do pracy
  • 20 – wypłacone przez pracodawcę diety z tytułu delegacji
  • 21 – wypłacone świadczenia z tytułu prowadzenia podwójnego gospodarstwa

Według pracowników urzędów skarbowych kwoty wymienione w pozycjach 17, 20 oraz 21 powinny być doliczone do przychodu (pozycja 3 na Lohnsteuerbescheinigung) i opodatkowana w Polsce. W przypadku osób, dla których wynagrodzenie z Niemiec jest jedynym źródłem przychodu fakt ten nie będzie miał większego znaczenia. Osoby z dochodami mieszanymi (np. Polska i Niemcy), na skutek działania skarbowców mogą zapłacić wyższy podatek. Interpretacja indywidualna z dnia 6 lutego 2024 rzuca inne światło i prawdopodobnie wpłynie na zmianę praktyki stosowanej w polskich US.

Opodatkowanie niemieckich diet – interpretacja indywidualna

W celu bardziej szczegółowej analizy tej kwestii, odwołamy się do interpretacji indywidualnej z dnia wydanej przez Krajową Informację Skarbową. W interpretacji indywidualnej 0112-KDIL2-1.4011.858.2023.2.KP, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdza, że diety z ujęte w pozycji 20 na niemieckiej karcie podatkowej nie powinny być wliczane do dochodu i opodatkowane w Polsce.

Przebywał Pan na terenie Niemiec dłużej niż 183 dni w roku. Pana wynagrodzenie było wypłacane przez pracodawcę niemieckiego, który mieszka i posiada swoją firmę (…) w Niemczech.

W odpowiedzi na pytanie, zadane w wezwaniu: co rozumie Pan pod pojęciem „diety” wyjaśnił Pan, że dieta – to suma pieniędzy, którą pracodawca wypłaca pracownikom na pokrycie kosztów wyżywienia i inne wydatki w podróży służbowej. Niemiecki pracodawca wypłacał Panu diety za pracę poza domem na pokrycie kosztów wyżywienia. Diety te są wolne od podatku i nie są doliczone do dochodu, co wynika z karty podatkowej za rok 2021 (poz. 20).

W 2021 r. zaczął Pan pobierać emeryturę polską, dlatego też musiał Pan rozliczyć się w urzędzie skarbowym w Polsce z dochodów niemieckich i polskich.

Składając zeznanie nie doliczył Pan diet wykazanych w poz. 20 do dochodu wykazanego w poz. 3 karty podatkowej. Naczelnik urzędu skarbowego twierdzi, że zaniżył Pan dochody nie doliczając diet wykazanych w poz. 20 karty podatkowej niemieckiej. Musiał Pan skorygować zeznanie i dopłacić podatek od diet. Urząd Skarbowy tłumaczył Panu, że w Polsce niemieckie diety są opodatkowane i należy je doliczyć do niemieckiego dochodu wyk. w rubryce 3 karty podatkowej.

Pytanie

Czy diety niemieckie, które wypłaca pracodawca (…) należy doliczyć do dochodu i wykazać w zeznaniu rocznym w Polsce?

Pana stanowisko w sprawie

Uważa Pan, że jeżeli diety niemieckie są nieopodatkowane w Niemczech, to nie powinny być doliczone do dochodów w Polsce, ponieważ w Polsce również wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika.

Ocena stanowiska

Stanowisko, które przedstawił Pan we wniosku jest prawidłowe.

źródło

Czas podróży służbowej pracownika

Wolne od podatku dochodowego są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika, do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.

Przepisy prawa podatkowego nie zawierają definicji podróży służbowej, dlatego w tej kwestii należy posłużyć się definicją zawartą w art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1465), zgodnie z którą:

Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

Warunkiem niezbędnym dla skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest odbycie przez pracownika podróży służbowej – co zgodnie z Pana wyjaśnieniami zawartymi w uzupełnieniu podania należy uznać, że ma miejsce w przedmiotowej sprawie.

Podsumowanie

Diety z pozycji „20” nie podlegają opodatkowaniu, jednak pracownicy zagraniczni pracujący w Niemczech i rozliczający podatek dochodowy w Polsce powinni odpowiednio rozliczyć diety, aby uniknąć problemów podatkowych.

ZOBACZ RÓWNIEŻ  Kinderbonus 2024 w Niemczech – czy będzie jeszcze wypłacany?

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem ekspertów, którzy pomogą w rozliczeniu podatku dochodowego dla pracowników zagranicznych i udzielą wszelkich niezbędnych informacji dotyczących diety i innych zagadnień podatkowych.

Aby zamówić dokumenty, należy wypełnić poniższy formularz:

    Klikając “Wyślij”, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się z Regulaminem serwisu i Polityką Prywatności